Kupowanie domów przez cudzoziemców

Kupowanie domów przez cudzoziemców

Coraz większa liczba cudzoziemców szuka mieszkań zlokalizowanych w bliskiej okolicy dużych miastach. Jedną z opcji są mieszkania pod Poznaniem oraz domy Dąbrówka.

Kupowanie mieszkania a prawo

Cudzoziemiec nie musi mieć żadnego konkretnego statusu prawnego w Polsce, aby kupić mieszkanie. Cudzoziemiec posiadający wizę w Polsce, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie potrzebuje żadnych dodatkowych dokumentów (np. Pozwolenia na zakup mieszkania), które dawałyby mu prawo do zakupu mieszkania Dąbrówka lub garażu.

Kupowanie domu w przypadku cudzoziemców

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o domy pod Poznaniem czy domy Dąbrówka. Tutaj zezwolenie nie jest wymagane, jeśli cudzoziemiec:

  • mieszka w Polsce od co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • jest w związku małżeńskim z obywatelem polskim, mieszka co najmniej 2 lata w Polsce (od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE), a nabyty majątek będzie wspólną własnością małżonków;
  • jest obywatelem lub przedsiębiorcą krajów – stron traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz stanów Konfederacji Szwajcarskiej.

Jeżeli cudzoziemiec chce kupić działkę w Polsce z domem lub mieszkanie w tzw. Strefie przygranicznej bez względu na jej status prawny w Polsce – musi uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości.